ZAPOSLENI

DELAVCI IN UČENCI OŠ GLOBOKO

Osnovno šolo Globoko v šolskem letu 2019/2020 v devetih oddelkih obiskuje 115 učencev.

Osnovna šola Globoko
2019-2020
Razred Oddelki Vsi
1. razred 1 11
2. razred 1 16
3. razred 1 12
4. razred 1 14
5. razred 1 11
6. razred 1 11
7. razred 1 16
8. razred 1 13
9. razred 1 11

Predstavitev strokovnih delavcev šole z navedbo predmetov, ki jih poučujejo,
razredništvom in ostalimi dejavnostmi, ki jih izvajajo.

 IME IN PRIIMEK:

 DELO:

Rozika Vodopivec

Ravnateljica, ŠPO (5.r.), GOS (5.r.), LUM (5.r.)

Erika Mak-Vranetič

Razrednik 1. razreda, DSP, UT vsebine, VV

Dragana Radjen

Razrednik 5. razreda,  , ID, TIT 6, LUM 6

Vasja Kolarič

Razrednik 3. razreda, kolesarski krožek

Zdenka Bregar Umek

Razrednik 4. razreda,  ID, neobvezni izbirni predmet šport

Andrejka Žičkar

TJA 1., 2., 3, 4., OPB, GOS 6, učbeniški sklad

Bojan Hotko

Učitelj ŠPO (6. – 9. r.), izbirni predmet Šport za sprostitev, Šport za zdravje in Izbrani šprt,  računalnikar (OID), OPB

Danijela Pezdirc

Razrednik 7. razreda, MAT (6.-9. r.), FIZ (8.-9. r.), TiT 9.,

Andreja Šiško

 Razrednik 8.razreda, ZGO, GEO, DKE, GOS, JV, DSP, sindikalni zaupnik, šolski parlament

Nataša Plevnik

Razrednik 9. razreda, SLJ (6.-9. r.), OIP, DSP

Maja Sakelšek

 GUM, otroški in mladinski pevski zbor, DSP, Orffova glasbila

Sabina Košir

LUM (6.-9. r.)

Vesna Kodrič

 Naravoslovje, BIO, KEM, vodja šolske prehrane, knjižnjičarka

Marijana Zobarič

TJA (6. – 9. r.), DSP, OPB

Melita Ogorevc

OPB

Danijela Radjen

Svetovalna delavka, karierna orientacija, DSP, nadarjeni učenci

Darja Drašler

OIP (Nemščina), neobvezni izbirni predmet

Doroteja Bajc

dodatna strokovna pomoč

Jelena Đekić

Razrednik 2. razreda, ID

Kristina Hosta

dodatna strokovna pomoč – surdopedagoginja

 

 

IME IN PRIIMEK:

Ostali delavci, ki pripomorejo k nemotenemu poteku dela v šoli.

DELO:

Martina Krištof

poslovna sekretarka, računovodja

Jadranka Oljača

računovodja

Ivan Albert

hišnik

Marija Petan

kuharica

Aleš Žmavčič

pomočnik kuharja – kuhar

Lidija Cizl

čistilka, perica

Helena Cvetko

čistilka

Marija Sotošek

čistilka