PONUDBA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V OŠ GLOBOKO

za šolsko leto 2023/24

DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI

PREDMETI

NARAVOSLOVNO TEHNIČNI

PREDMETI

HRVAŠČINA – prof. Marijana Zobarič

Triletni predmet

LOGIKA – učitelj Matic Habinc

Triletni predmeti, lahko tudi krajši

NEMŠČINA – prof. Simona Tihole

Triletni predmet

MATEMATIČNA DELAVNICA

učitelj Matic Habinc

7., 8., 9. razred

LIKOVNO SNOVANJE – prof. Sabina Košir

7., 8., 9. razred

POSKUSI V KEMIJI – prof. Vesna Kodrič

8., 9. razred

RETORIKA – prof. Nataša Plevnik

9. razred

ŠAH (ŠAHOVSKE OSNOVE, KOMBINATORIKA) –

prof. Branko Košar

Triletni predmet ali krajši nevezan na razred

NOVINARSTVO – prof. Nataša Plevnik

Enoletni predmet nevezan na razred

RASTLINE IN ČLOVEK – prof. Vesna Kodrič

Enoletni predmet nevezan na razred

GLEDALIŠKI KLUB prof. Nataša Plevnik

Enoletni predmet nevezan na razred

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

prof. Vesna Kodrič

Enoletni predmet nevezan na razred

LITERARNI KLUB – prof. Nataša Plevnik

Enoletni predmet nevezan na razred

SONCE, LUNA IN ZEMLJA

učitelj Matic Habinc

Enoletni predmet nevezan na razred

 

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMIprof. Bojan Hotko

7., 8., 9. razred

PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE

učitelj Matic Habinc

Enoletni predmet nevezan na razred

OBLIKA IN SLOG (Umet.zgod.)

prof. Andreja Šiško

Enoletni predmet nevezan na razred

RAČUNALNIŠTVO (urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija) – prof. Bojan Hotko

Triletni predmeti, lahko tudi krajši

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA – prof. Andreja Šiško

Enoletni predmet nevezan na razred

IZBRANI ŠPORTprof. Bojan Hotko

Enoletni predmet nevezan na razred

TURISTIČNA VZGOJA – prof. Andreja Šiško

Enoletni predmet nevezan na razred

ŠPORT ZA SPROSTITEV – prof. Bojan Hotko

Enoletni predmet nevezan na razred

ŽIVLJENJE, UPODOBLJENO V UMETNOSTI (U.Z.) – prof. Andreja Šiško

Enoletni predmet nevezan na razred

ŠPORT ZA ZDRAVJE prof. Bojan Hotko

Enoletni predmet nevezan na razred

   
   
   

Učenci lahko izbirajo med:

  • triletnimi predmeti (jeziki: učenec jih izbere vsa tri leta, lahko tudi pa manj. Tudi če je

naslednje leto število učencev manjše od 15, ga je šola dolžna izvajati),

  • triletnimi predmeti, lahko tudi krajšimi (izvajajo se lahko v 7., 8. ali 9. razredu, lahko

tudi vsa tri leta),

  • enoletni predmeti, vezani na razred (ponudi se jih samo v določenem razredu),
  • enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih učenec ne more ponovno izbrati, če jih

je že obiskoval).

Šola mora obvezno ponuditi naslednje predmete: tuji jezik, Retoriko ter Verstva in

etiko.

Izbirni predmeti se ocenjujejo z ocenami od 1 do 5. Vsem izbirnim vsebinam je namenjena

ena ura tedensko, razen tujemu jeziku, kateremu sta namenjeni dve uri.

Skupina za posamezen predmet se oblikuje, če je zanj prijavljeno zadostno število

učencev.

NAČIN IZBIRE IZBIRNEGA PREDMETA

Izbirne vsebine so del programa, ki si ga učenci lahko izberejo po svojem okusu in si tako

naredijo izobraževanje bolj zanimivo.

Ker si bodo učenci predmete izbirali sami, je pomembno, da se odločajo v skladu s svojimi

željami in sposobnostmi. Učenci naj izberejo tiste predmete, kjer bodo lahko uspešni, pri

odločitvi pa lahko upoštevajo tudi svojo bodočo poklicno usmeritev.

Predmete, ki učence zanimajo, naj razvrstijo na svojo lestvico interesov. Če se zgodi, da za

katerega od predmetov, ki bi si ga radi izbrali, ne bo dovolj zanimanja in ga ne bomo

izvajali, se bodo vpisali k prvemu naslednjemu predmetu s svoje lestvice, za katerega bo

dovolj prijavljenih.

Učenci si izmed ponujenih izbirnih predmetov izberejo DVE uri pouka, lahko pa tudi

TRI, če s tem soglašajo starši. To pomeni, da učenec ne izbira več dveh ali treh

predmetov, ampak dve oz. tri ure tedensko.

Primer: Učenec lahko izbere samo tuj jezik, ki se v skladu s predmetnikom izvaja dve

uri tedensko.

Učencem ni več potrebno izbirati predmete iz vsakega sklopa po enega, ampak lahko

izberejo predmete iz istih sklopov (naravoslovni, družboslovni predmeti).

Učenec lahko vsako leto zamenja predmete.

Posameznega enoletnega predmeta (npr. Šport: Šport za zdravje), si učenec ne more

izbrati, če ga je obiskoval v prejšnjem šolskem letu, lahko pa si izbere (npr. Šport: Šport za

sprostitev), torej drugi enoletni predmet iz istega področja.

Ponudbo izbirnih predmetov šola predstavi predhodno šolsko leto in ob koncu istega leta

oblikuje skupine za izvedbo izbirnih predmetov.

Na začetku novega šolskega leta pa učenec v mesecu septembru še lahko zamenja izbirni

predmet, vendar se lahko vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in ki so časovno

usklajene z individualnim urnikom posameznega učenca.

Učenec 7., 8., in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je

na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je

lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri

tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto šoli

posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo z javno

priznanim programom. V vlogi navedejo ali želijo, da je učenec oproščen pouka

izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko.