Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja za Osnovno šolo Globoko:

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:
Osnovna šola Globoko

Globoko 9
8254 Globoko
telefon: 07-45-219 30          fax: 07-45-219 40
Odgovorna uradna oseba: Rozika Vodopivec, prof. razrednega pouka, ravnateljica
tel.: 07-45-219 33 rozika.vodopivec@guest.arnes.si
Datum prve objave kataloga: 30. junij 2006
Datum zadnje spremembe: 30. oktober 2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-globoko.si
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda:

osnovnošolsko izobraževanje

Na področju osnovnošolskega izobraževanja šola opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja še s pripravo in razdeljevanjem hrane za učence.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Globoko, Globoko 9, 8254 Globoko
Vrtec pri OŠ Globoko, Globoko 9, 8254 Globoko
Organigram zavoda OŠ Globoko logo
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Martina Krištof, poslovna sekretarka          elektronska pošta: os.globoko@guest.arnes.si          telefon: 07-45-219 30
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Notranji akt o sistematizaciji delovnih mest in opisi delovnih nalog
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
Državni predpisi
Predpisi EU
 • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
 • V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Večina informacij je dostopna prek spleta www.os-globoko.si ob vsakem času.
 • Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.
3. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov
 • Status učenca
 • Obvezni izbirni predmeti
 • Nacionalni preizkus znanja
 • Datum in ure govorilnih ur in roditeljskih sestankov

 

 
 
 
Dostopnost